Gottholma om våren. Här är fågelsången intensiv i maj. Foto: Yvonne Blombäck

Gustavsberg

Kort om Gustavsberg: Gustavsberg som tätort har inte något rikt fågelliv, men det finns lättåtkomliga fågellokaler som Ösby träsk, alldeles intill centrum, och Kvarnsjön med det närbelägna området Knuts hav. Farstaviken med omgivningar bjuder också på fina fågelupplevelser, och särskilt de isfria partierna i hamnen är intressanta vintertid. Från Kvarnberget ett stenkast från centrum kan man spana efter rovfåglar över Baggensfjärden. På senare tid har Farstatippen seglat upp som en ny, spännande lokal, dock belägen ett stycke från centrum. 

Ösby träsk är den av sjöarna som har den mest varierade biotopen runt ikring.

Kvarnsjön är omgiven av ganska tät blandskog och i öster finns en myr vid namn Knuts hav. Sjön är omgiven av en hel del klipphällar och i östra delen reser sig en liten skogsbeklädd ö. I norr finns en stor gräsvall som gjort att det där har bildats en mindre damm. Här brukar fågellivet vara intensivare än i själva sjön. Bästa observationstillfällena ges ofta längs med stranden i väster. En vandringsled går runt sjön och Knuts hav. 

Farstalandet och Gottholma präglas av ett kulturlandskap med anor från järnåldern. Det består av en blandning av betade hagmarker och skogspartier; blandskog med många gamla ekar. Hagmarkerna kantas av hagtorn. Tjustvikområdet väster om motorvägen bjuder på fina utkikspunkter om man vill titta efter sträckande och övervintrande fåglar, och intill den inre delen av Tjustviken finns ett fuktigare område med vass. 

Farstatippen tillkom som lokal så sent som 2020. Området var tidigare inhägnat. Det består av ruderatmarker med två mycket små dammar. Området drar till sig en hel del spännande rastande fåglar. Klubben har också en vintermatning där. 

Vägbeskrivning: Till Gustavsberg går bussar från Slussen och från övriga delar av Värmdö. Turtätheten är hög, framför allt gäller det buss 474. Här beskriver vi närmare hur man tar sig till de viktigaste lokalerna:

Ösby träsk kan nås från många håll. Vill man till den västra änden kliver man av bussen vid Gustavsbergs centrum eller parkerar vid tennishallen, strax öster om centrum. För att komma till träskets östra del går man av vid hållplats Holmviksskogen och går öster om Ösbyskolan på stigar ned till träskets centrala delar. En rekommenderad väg för bilburna är att parkera vid Ösbyskolan. Det går att nå området antingen från Stallvägens vändplan i Mörtnäs eller Betsede, men möjligheterna att parkera bilen är begränsad. 

Kvarnsjön (med Kvarndammen norr därom) ligger i Gustavsbergs södra kant. 474 och flera andra busslinjer stannar vid hållplats Charlottendal. Därifrån kan man gå norrut/österut genom ett mindre bostadsområde för att sedan komma ned till Kvarntorpsvägen som följer sjön söderut. Med bil är det enklast att parkera på Värmdö marknads parkeringsplats. 

Farstalandet och Gottholma nås lätt från Gustavsbergs centrum. Den som kommer med buss kan välja hållplats Vattenhjulet inte långt från hamnen. Det finns ytterligare busshållplatser i området, men det enklaste är att gå från hamnen. 

Farstatippen kan nås via busslinjerna 423 och 468, närmaste hållplatsen är Ekobacken. Nedanför tippen, intill vägbommen, finns plats för 1-2 bilar. 

Fåglar: Vår och höst kan en del sjöfågel gå ned och rasta i Farstaviken. Det brukar dock inte handla om vare sig några stora antal eller ovanliga arter, men undantag finns. Havsörn ses då och då, liksom duvhök. Allmänt sett är Kvarnberget bra om man vill spana efter rovfåglar. Senhöst och vinter kan ibland stora mängder sidensvansar ses framför allt kring den gamla fabriken (enstaka år även tallbit). Isfria partier längst in i viken, i Gustavsbergs hamn, är på vintern tillhåll för sjöfågel, framför allt gräsänder. De senaste vintrarna har såväl stjärtand som mandarinand och skedand gästat oss i hamnen. Gråhäger ses regelbundet kring Farstaviken.

I både Ösby träsk och Kvarnsjön häckar rörhöna och storlom. Drillsnäppa verkar dock bara finnas i Kvarnsjön. Fiskgjuse ses ibland jaga i framför allt Kvarnsjön och har häckat på en ö i sjön. Trädlärkans vackra sång hörs ofta på våren vid Ösbyskolan, strax söder om Ösby träsk där även stenskvätta brukar häcka med flera par. Troliga häckare runt skolan är även gärdsmyg, törnskata, hämpling och stenknäck. Då och då får man se mindre korsnäbbar dra omkring kors och tvärs över skolans omgivningar. Duvhök ses året runt vid Knuts hav där även trana och gök verkar häcka. Bästa lokalen för sångare lär vara Ösby träsks södra marker, där man på våren kan höra svarthätta, trädgårds-, ärt-, törn-, grön- och rörsångare. Chansen att hitta någon spännande nattsångare är också god bland den frodiga vegetationen strax öster om bäverhyddan. Vill man höra härmsångare bör man lyssna i området kring Farsta slott. Den hörs dock allt mer sällan. En annan fågel som har minskat i antal är näktergalen. Ösby träsk hyser fortfarande något par av denna art och den brukar även höras under försommarnätter norr om Kvarnsjön.

I Gottholmaområdet häckar ormvråk, gröngöling och många sångare. Du kan höra svarthätta, ärt-, törn-, trädgårds- och grönsångare på våren. Mindre hackspett förekommer, liksom kattuggla. Vintertid ses regelbundet steglits, grönsiskor och stenknäck företrädesvis i lundarna och alarna nedanför husen på Oxenstiernas väg, mot Farstaviken. Följer man Tjustviksrundan bort mot Sjöstugorna finns mycket sjöfågel att se från vissa platser och i vassområdet vid det inre av Tjustviken kan det finnas intressanta övervintrare, t.ex. vattenrall.

Farstatippens ruderatmarker drar om höstarna till sig arter som blåhake, vinterhämplinggråsiska, järnsparv och steglits. Även snösparv har rastat. Intressantast är nog att följa fågellivet vid de två små dammarna - Farstatippsdammen ligger som en separat lokal i Artportalen. Arter att hålla utkik efter på våren är bl.a. trädlärka, svart rödstjärt, mindre strandpipare, hämpling, stenskvätta, buskskvätta, ängspiplärka och sånglärka
Senaste obsarna, Farstatippen

Så tar du dig runt: Ösby träsk har en rejäl spång med anknytning till Ösbydalen. Detta gör att man kan ta sig fram även med barnvagn till träskets västra områden. Spången leder till bron över västra sundet. Runt hela sjön går en upptrampad stig märkt ”Ösbyrundan”. Vattnet är uppdelat i tre delar, vilket bildar två sund. Över det västra sundet finns en gångbro där man har bra uppsikt över västra och mellersta delen. Under bron finns frodig vegetation vilken gillas av bl.a. rörhöna. Markerna söder om träsket består mest av lövdominerad blandskog, på vissa platser sumpartad. Skogen avtar sedan mot träskets sydöstra del och övergår till mer öppen mark med några få sommarstugor och hästhagar med snår och skogsdungar. Här finns även mindre vassbälten. Norr om träsket går en måttligt trafikerad bilväg, ibland väldigt nära vattnet. Annars finns där mer öppen mark med en del ängar och åkermark. På udden som går ut från söder vid det östra sundet finns minst en bebodd bäverhydda. I dessa marker har man även under senare år hittat flera rödlistade svamparter som är knutna till gamla lövträd.

Längs Kvarndammens och Kvarnsjöns och västra sida går en bred promenadväg. Man kan också följa olika upptrampade och markerade slingor och på så vis komma runt sjön med omgivningar, bl.a. myren Knuts hav.

Farstalandet och Gottholma är lätta att genomströva, eftersom det finns såväl gångvägar och stigar att följa. I anslutning till Farsta slott går vägen vid kanten av Farstavikens strand. Via den uppmärkta vandringsslingan Gottholmarundan, som är ca 2,5 km, går du genom alla biotoper. Sommartid betar hästar i hagarna som då passeras med respekt för djuren. 

Farstatippen når du från vägbommen vid vägen. Gå över grusplanen rakt fram så kommer du in i ett område med ogräsmarker som drar till sig fågel. Dammarna ligger längst bort, i en sänka. 

Kvarnsjön, södra delen. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Knuts hav, en myrmark öster om Kvarnsjön. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
En av bergknallarna där man kan fika och ha utsikt över Knuts hav.  Foto: Eva Stenvång Lindqvist
En av bergknallarna där man kan fika och ha utsikt över Knuts hav. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Längs med Farstaviken går fina promenadvägar. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Gottholma. Foto: Yvonne Blombäck
Farstatippen i november. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Den största dammen vid Farstatippen - dock mycket liten... Foto: Eva Stenvång Lindqvist