Gottholma om våren. Här är fågelsången intensiv i maj. Foto: Yvonne Blombäck.

Gustavsberg

Artlista | Karta | Senaste obsarna

Kort om Gustavsberg: Gustavsberg har som tätort inte något rikt fågelliv, men där finns lättåtkomliga fågellokaler som Ösby träsk, alldeles intill centrum, och Kvarnsjön med det närbelägna området Knuts hav. Farstaviken med omgivningar kan också bjuda på fina fågelupplevelser. Från Kvarnberget kan man spana efter rovfåglar. 

Ösby träsk är den av sjöarna som har den mest varierade biotopen runt ikring.

Kvarnsjön är omgiven av ganska tät blandskog och i öst finns en myr vid namn Knuts hav. Sjön är omgiven av en hel del klipphällar och i östra delen reser sig en liten skogsbeklädd ö. I norr finns en stor gräsvall som gjort att det bildats en mindre damm bakom denna. Här brukar fågellivet vara intensivare än i själva sjön. Bästa observationstillfällena ges ofta längs med stranden i väster. En vandringsled går runt sjön och Knuts hav. 

Farstalandet och Gottholma präglas av ett kulturlandskap med anor från järnåldern. Det består av en blandning av betade hagmarker och skogspartier med många gamla ekar i blandskog. Hagmarkerna kantas av hagtorn.

Farstatippen har tillkommit som lokal så sent som 2020. Området var tidigare inhägnat. Det består av ruderatmarker med två mycket små dammar. 

Vägbeskrivning: Till Gustavsberg går bussar från Slussen och från övriga delar av Värmdö. Turtätheten är hög, framför allt gäller det buss 474. Här beskriver vi närmare hur man tar sig till de viktigaste lokalerna:

Ösby träsk kan nås från många håll. Vill man till västra änden parkerar man lämpligen bilen vid Gustavsbergs tennishall, strax öster om Gustavsbergs centrum. Kommer man med buss kliver man av vid centrum. Träskets östra del når den bilburna antingen från Stallvägens vändplan i Mörtnäs eller från Betsede. Möjligheten att parkera bilen är dock begränsad i båda dessa områden. En rekommenderad väg för bilburna är att parkera vid Ösbyskolan och gå på stigar ned till träskets centrala delar.

Kvarnsjön ligger i Gustavsbergs södra kant. Från centrum åker man Gustavsbergsvägen söderut drygt 500 meter och svänger sedan in vid Mariaplan. Där följer man Kvarntorpsvägen som går parallellt med Gustavsbergsvägen. Efter bara några hundra meter ligger sjön på vänster sida. Buss 474 och 428-430 stannar vid Charlottendal. Därifrån kan man gå österut genom ett mindre bostadsområde för att sedan komma rakt ned till sjön.

Farstalandet och Gottholma nås lätt från Gustavsbergs centrum. Den som kommer med buss kliver av vid hållplats Farstaviken, där alla bussar stannar. Det går även att ta sig med direktbuss till hållplats Farsta Slott, kolla reseplaneraren.

Farstatippen kan nås via busslinjerna 423 och 468, närmaste hållplats är Ekobacken. 

Fåglar: I både Ösby träsk och Kvarnsjön häckar rörhöna och storlom. Drillsnäppa verkar dock bara finnas i Kvarnsjön. Fiskgjuse ses ibland jaga i framför allt Kvarnsjön och har häckat på en ö i sjön. Trädlärkans vackra sång hörs ofta på våren vid Ösbyskolan, strax söder om Ösby träsk där även stenskvätta brukar häcka med flera par. Troliga häckare runt skolan är även gärdsmyg, törnskata, hämpling och stenknäck. Då och då får man se mindre korsnäbbar dra omkring kors och tvärs över skolans omgivningar. Duvhök ses året runt vid Knuts hav där även trana och gök verkar häcka. Bästa lokalen för sångare lär vara Ösby träsks södra marker, där man på våren kan höra svarthätta, trädgårds-, ärt-, törn-, grön- och rörsångare. Chansen att hitta någon spännande nattsångare är också god bland den frodiga vegetationen strax öster om bäverhyddan. Vill man höra härmsångare bör man lyssna i området kring Farsta slott. Den hörs dock mer och mer sällan. En annan fågel som har minskat i antal är näktergalen. Ösby träsk hyser fortfarande något par av denna art och den brukar även höras under försommarnätter norr om Kvarnsjön. I Gottholmaområdet häckar ormvråk, gröngöling och många sångare. Du kan höra höra svarthätta, ärt-, törn-, trädgårds- och grönsångare på våren. Mindre hackspett har förekommit. Vintertid ses regelbundet steglits, grönsiskor och stenknäck företrädesvis i lundarna och alarna nedanför husen på Oxenstiernas väg, mot Farstaviken. Följer man Tjustviksrundan bort mot Sjöstugorna finns mycket sjöfågel att se därifrån. 

Havsörn ses ibland, då framför allt på hösten. Ett bra ställe att spana efter rovfåglar är från Kvarnberget ut mot Baggensfjärden. Detta ställe lär vara den bästa platsen att skåda sträck ifrån. Vår och höst kan en del sjöfågel gå ned och rasta i Farstaviken. Det brukar dock inte handla om vare sig några stora antal eller ovanliga arter, men undantag finns. Senhöst och vinter kan stora mängder sidensvans ses framför allt kring den gamla fabriken (vissa år även tallbit). Gråhäger ses ibland övervintra i viken, men häckar också i vassarna kring Farsta Slott. Isfria partier längst in i viken är på vintern tillhåll för sjöfågel, framför allt gräsänder. Vintern 2018-2019 öll en hona att stjärtand till här. 

Farstatippens ruderatmarker drar om hösten till sig arter som vinterhämpling, gråsiska, järnsparv och steglits. Även snösparv har rastat. I närheten har också svart rödstjärt observerats. Intressantast är nog att följa fågellivet vid de två små dammarna - Farstatippsdammen ligger som en separat lokal i Artportalen. Arter att hålla utkik efter på våren är bl.a. trädlärka, mindre strandpipare, hämpling, stenskvätta, buskskvätta, ängspiplärka och sånglärka

I Gustavsberg har bl.a. följande ovanligheter observerats: turkduva i centrum, härfågel och snösiska vid Farsta slott, sommargylling vid vattentornet, kungsfiskare i Kvarnsjön samt bändelkorsnäbb och övervintrande trädlärka vid Ösbyskolan. På 1980-talet häckade svart rödstjärt tillfälligt i fabriksområdet.

Så tar du dig runt: Ösby träsk har en rejäl spång med anknytning till Ösbydalen. Detta gör att man kan ta sig fram även med barnvagn till träskets västra områden. Spången leder till bron över västra sundet. Runt hela sjön går en upptrampad stig märkt ”Ösbyrundan”. Vattnet är uppdelat i tre delar, vilket bildar två sund. Över det västra sundet finns en gångbro där man har bra uppsikt över västra och mellersta delen. Under bron finns frodig vegetation vilken gillas av bl.a. rörhöna. Markerna söder om träsket består mest av lövdominerad blandskog, på vissa platser sumpartad. Skogen avtar sedan mot träskets sydöstra del och övergår till mer öppen mark med några få sommarstugor och hästhagar med snår och skogsdungar. Här finns även mindre vassbälten. Norr om träsket går en måttligt trafikerad bilväg, ibland väldigt nära vattnet. Annars finns där mer öppen mark med en del ängar och åkermark. På udden som går ut från söder vid det östra sundet finns minst en bebodd bäverhydda. I dessa marker har man även under senare år hittat flera rödlistade svamparter som är knutna till gamla lövträd.

Längs Kvarnsjöns och Kvarndammens västra sida går en bred promenadväg. Man kan också följa olika upptrampade och markerade slingor och på så vis komma runt sjön med omgivningar, bl.a. myren Knuts hav.

Farstalandet och Gottholma är lätta att genomströva, eftersom det finns såväl gångvägar och stigar att följa. I anslutning till Farsta slott går vägen vid kanten av Farstavikens strand. Via den uppmärkta vandringsslingan Gottholmarundan, som är ca 2,5 km, går du genom alla biotoper. Sommartid betar hästar i hagarna som då passeras med respekt för djuren.

Farstatippen når du från vägbommen vid vägen. Gå över grusplanen rakt fram så kommer du in i ett område med ogräsmarker som drar till sig fågel. Längst bort, i en sänka, finns dammen. 

Kvarnsjön, södra delen. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Knuts hav, en myrmark öster om Kvarnsjön. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
En av bergknallarna där man kan fika och ha utsikt över Knuts hav.  Foto: Eva Stenvång Lindqvist
En av bergknallarna där man kan fika och ha utsikt över Knuts hav. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Längs med Farstaviken går fina promenadvägar. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Gottholma. Foto Yvonne Blombäck
Farstatippen i november. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Den största dammen vid Farstatippen - dock mycket liten... Foto: Eva Stenvång Lindqvist