En viktig del av naturvårdsarbetet är att förbättra häckningsmöjligheterna för olika arter. På bilden hungriga törnskateungar. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim
En viktig del av naturvårdsarbetet är att förbättra häckningsmöjligheterna för olika arter. På bilden hungriga törnskateungar. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim

Naturvårdsfrågor

Värmdö Fågelklubb arbetar kontinuerligt med olika naturvårdsfrågor, både konkreta åtgärder/rådgivning och opinions-/lobbyarbete. Vi kan avslöja att nya naturvårdsprojekt är på gång - vi återkommer med mer information längre fram!

Hemmesta sjöäng
De senaste åren har klubben i samverkan med andra föreningar varit hårt engagerad i att stoppa en planerad förbifart genom Hemmesta storskog och sjöäng. Planerna har efter valet 2018 lagts på is.

Däremot uppmärksammade klubben i april 2019 att områden med höga naturvärden nära sjöängen avverkningsanmälts. Som ett bidrag till att få stopp på avverkningarna har klubben försett kommunen med sådan information om fågellivet som ytterligare understryker behovet av att skogen får stå kvar. Många Värmdöbor är engagerade mot avverkningarna och information ges löpande i Facebook-gruppen Rädda Hemmesta Storskog. 

Avverkningsanmälda områden i sjöängens omedelbara närhet.
Avverkningsanmälda områden i sjöängens omedelbara närhet.
En av skrattmåsflottarna. Foto Håkan Steen En av skrattmåsflottarna. Foto Håkan Steen

I mitten av januari 2020 placerade kommunen ut två efterlängtade skrattmåsflottar på Hemmesta sjöängs vattenspegel. Detta underlättades av att sjöängen var isfri. Projektet har drivits av klubben tillsammans med Värmdö kommuns driftenhet. Flottarna är av trä, fyrkantiga och cirka 2 x 2 meter. 
Det har länge funnits förhoppningar om häckande skrattmås i Hemmesta sjöäng, vilket säkert skulle möjliggöra för fler arter att häcka eftersom de kan få skydd i skrattmåskolonier.

Horsstensleden
Värmdö Fågelklubb har också tagit kraftig ställning mot en kryssningsled förbi Horssten. ​​​​​​Värmdö kommun, som också motsatt sig en led genom det värdefulla skärgårdsområdet, planerar nu ett naturreservat omfattande Horssten/Grönskär.

Dock nåddes vi i juni 2019 av beskedet att Horsstensleden åter blivit aktuell. Den föreslås som ett utredningsområde i Havs- och vattenmyndighetens plan som nu är på remiss. Denna gång föreslås leden gå på båda sidor om Horssten. Följ gärna vad som händer i Facebook-gruppen Stoppa Horsstensleden.  

Skogsstyrelsen vill klassa den vackra skogen söder om fågeltornet som nyckelbiotop.  Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Skogsstyrelsen vill klassa den vackra skogen söder om fågeltornet som nyckelbiotop. Foto: Eva Stenvång Lindqvist

Inventeringar

Regelbundna fågelinventeringar görs vid Hemmesta sjöäng, året om. På så sätt får klubben och inte minst kommunen en god bild av fågellivet och den utveckling som skett sedan restaureringen blev klar 2014. 

Vi har även ett nära samarbete med Värmdö kommun när det gäller naturvårdsarbetet vid Hemmesta sjöäng och sköter även vinterfågelmatningen där. 

Holkar uppsatta vid sjöängen

Våren 2020 satte vi upp knipholkar vid Hemmesta sjöäng. Holkarna tillverkades av Tommy Ekholm, som också stod för materialkostnaden. Klubben tackar! Våren 2021 sattes också en holk upp till minne av Lasse Persson, mångårig styrelseledamot och revisor. 

En av knipholkarna. Foto: Eva Stenvång Lindqvist

Skrakholkar vid Farstaviken

I mars 2021 sattes skrakholkar upp vid Farstaviken, i samverkan med samfälligheten i området.