Trouville nära sydudden. Foto: Niclas Ahlberg/N

Sandhamn

Kort om Sandhamn: Sandön är öns riktiga namn, men det som används är Sandhamn som är namnet på det gamla lotssamhället på öns norra del. Ön är belägen i Värmdö skärgård cirka 5 mil öster om Stockholm. Tillgängligheten är bra för alla typer av besökare. Det är lätt att hitta och ta sig fram på ön. Terrängen är relativt plan och lite bredare grusvägar finns, liksom vältrampade stigar. Biotopen består till stor del av tallskog utan nämnvärd undervegetation med en markbädd av ljung, blåbärsris och mossa. Spridda lövskogspartier finns längs öns kustlinje och kring bebyggelsen. Stränderna runt ön har karaktär av sand- och klapperstensstränder med omväxlande utbredning av lågt växande vegetation. Vattnen runt ön är mestadels långgrunda.
 
Vägbeskrivning: Bilburna tar sig till Stavsnäs vinterhamn där det finns gott om parkeringsmöjligheter. Kommunalt tar man sig med buss 433/434 som avgår från Slussen. Från vinterhamnen går det reguljär båttrafik till Sandhamn året runt. Det går även att åka från Stockholms innerstad hela vägen ut till Sandhamn. För att planera sin tur ut rekommenderas att besöka några sidor på internet: destinationsandhamn.se • sandhamn.se • sl.se • waxholmsbolaget.se.
Besökare med egen båt angör i gästhamnen i byn. Boendemöjligheter finns för den som vill stanna över på ön. Åretruntöppen livsmedelsbutik finns i byn.
 
Fåglar: Fågelskådare har besökt ön sedan lång tid tillbaka, främst vintertid. Men ön har alltid varit sporadiskt besökt. Att vara ensam skådare på en dagstur är inte ovanligt. Genom åren har drygt 200 fågelarter anträffats. Sällsyntheter som bronsibis, spetsbergsgrissla, tofslärka, tajgablåstjärt och isabellastenskvätta har gästat önSandhamn är väl värd ett besök året runt, så lokalbeskrivningen presenteras som ett årshjul med vintern först:

Vinterns inledning i skärgården är allt som oftast mild och december brukar vara en förlängning på november. Kylan kommer sällan innan nyår, så en eventuell isläggning på större vatten kan man som regel räkna med tidigast i januari.
Ännu in i december dröjer sig vissa sena flyttare kvar och är det milt finns det fortfarande föda i den ilandspolade tången och längs stränderna i övrigt. Besökaren kan då vänta sig en spännande promenad längs öns stränder och finna för årstiden lite sällsyntare tättingar såsom piplärkor, ärlor, lärkor med mera. Mildväder i skärgården vid den här tiden brukar följas av blåst. Runt ön samlas det en hel del sjöfågel men större antal och koncentrationer uteblir oftast då det är milt. Kustsnäppa sågs 1982 och är den mest sällsynta decemberarten som noterats enligt Artportalen. Tofsvipa, trädlärka och sädesärla är andra exempel på arter som anträffats under månaden.
Om den riktiga vintern gör entré så är det i regel under januari den brukar anlända. Större mängder sjöfågel koncentrerade runt ön brukar bli bäst vid en kombination av kyla och svag vind. Vid långvariga köldknäppar fylls det på med allt fler sjöfåglar efterhand. Januari månad har genom åren bjudit på fina ansamlingar av sjöfågel. Några exempel på högstanoteringar för rastande sjöfåglar under månaden genom åren är följande: vigg 1 000 ex, alfågel 500 ex, knipa 5 000 ex, salskrake 51 ex, storskrake 200 ex och gräsand 565 ex. Med kylan samlas det också varierande antal av knöl- och sångsvan.
Tretåig mås, vittrut, jaktfalk, trädlärka, berglärka och sädesärla har anträffats under månaden.

Ett januaribesök kan ge en fin start på årslistan. Fina ansamlingar av sjöfågel föreligger även från februari med knölsvan 220 ex, sångsvan 120 ex, vigg 7 000 ex, knipa 2 350 ex, salskrake 120 ex och storskrake 360 ex. En av de allra mest celebra arterna som anträffats på Sandhamn är den spetsbergsgrissla som sköts på ön vintern 1912. Den finns bevarad och uppstoppad på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. I takt med att vintern fortskrider brukar det tunnas ut med lite roligare tättingar längs stränderna. Skärsnäppa och svarthätta har anträffats under månaden.

Genom hela vintern har besökaren möjlighet att se övervintrare såsom bläsand, snatterand, kricka, brunand, bergand, ejder, svärta, sjöorre, småskrake, lommar, tobisgrissla, piplärkor och snösparvar. Måsfåglar ses i varierande mängd genom hela vintern och större korsnäbb, en av öns verkliga karaktärsarter, ses året runt. Fågelmatningarna i byn har hittills inte bjudit på någon riktigt rar fågel men potentialen är stor. Havsörnar är alltid närvarande i varierande antal runt ön. Sandhamn vintertid bjuder på olika ansikten och utdelning beroende på om det är en mild och blåsig gråvinter eller en riktig vinter med högtrycksbetonat väder, kyla och is på fjärdarna med öppna råkar lite här och där runt ön. Om vintern dröjer sig kvar även en bit in i mars har man fortfarande möjlighet att se större mängder rastande sjöfågel. Exempel på högstanoteringar från månaden är knölsvan 570 ex, vigg 5 000 ex, bergand 60 ex, knipa 6 000 ex, salskrake 122 ex och storskrake 300 ex. Ejder har noterats med 10 000 ex vid gynnsamma rastarförhållanden under flytten.

Vårens ankomst varierar mellan åren men i regel är den i full gång i början av mars. Alförrädare och praktejder har anträffats under månaden.
I april har det tunnats ut rejält med övervintrande änder. Däremot toppar rastande ejder och alfågel. Högstanoteringarna under april för arterna är hos ejder 18 000 ex och för alfågel 5 000 ex. Praktejder och tjäder har anträffats under månaden. Bland rastande vårfåglar har ringtrast, svart rödstjärt och forsärla noterats. Ett par av svarthakedopping brukar häcka kring Lökholmen och paret ses ofta kring byn och ner till Dansbaneberget. I byn finns en population av gråsparv. Utanför Sandhamn är det långt till närmsta gråsparvpopulation. Tofsmes är en annan typisk karaktärsart på ön.
I maj rastar det ännu en hel del ejder och alfågel runt ön. Besökaren kan vänta sig typiska kustfågelarter som hävdar revir inom området. Arter som gravand, större strandpipare, roskarl, skräntärna, kustlabb och alla våra tre alkor ses vid denna tid. Bland tättingarna har bland annat mindre flugsnappare, svart rödstjärt och rosenfink noterats. Prutgås, kustpipare, smalnäbbad simsnäppa och turkduva har anträffats under månaden.

Besökaren har mycket goda möjigheter att hitta nya arter för ön, pricka in fina tättingnedfall längs stränderna liksom fina sträckdagar med en bred reporterar av arter. Sträckskådning kan rekommenderas från Alexanderudden, Sydudden, Oxudden, Västerudden och/eller Kvarnberget.

I juni övergår våren till sommar och besökaren har ännu goda möjligheter att uppleva fina tättingnedfall. Vårsträcket avslutas i skiftet maj/juni med passagen av arktiska vadare och prutgäss. Kentsk tärna, sommargylling, busksångare och gulhämpling har anträffats under månaden. Nattskärra hörs spela på ön vissa år.

Lagom till skolavslutningen ändrar Sandhamn karaktär. Ön fylls av sommarboende och besökstrycket från turister blir högt. I juli är Sandhamn mycket välbesökt och man träffar på människor överallt på ön. I mitten av månaden är höstflytten i full gång. Besökaren kan pricka in dagar med flyttande arktiska vadare, tärnor och måsar. Sträcklederna för vadare är splittrade förbi Sandhamn. De dagar vadarna sträcker högt och på bred front kan det vara värt att lägga tid på Kvarnberget. Det går en fin sträckled mellan Västerudden och Vindalsö och det är en trevlig morgonlokal tack vare det fina medljuset. Det är dock alltid värt att lägga krutet på Alexanderudden, Sydudden eller Oxudden. Gråhakedopping, blå kärrhök och turkduva har anträffats under månaden. I augusti är ön fortsatt välbesökt fram till skolstarten. Därefter lägger sig åter lugnet över ön. Vadar- mås- och tärnsträcket fortsätter samtidigt som tropikflyttande tättingar och en del rovfågel börjar röra på sig. Två långstannande tofslärkor höll till kring Trovill från augusti-oktober 1984.

I september är sträcket av gäss och simänder igång på allvar. Tättingsträcket kan vara bra, med främst bofink, siskor och ängspiplärkor mixat med andra arter. Det passerar även en del rovfågel. Längs stränderna, i tallskogen precis innanför och kring bebyggelse, rastar det en hel del tättingar vissa dagar och då skruvas förväntningarna upp. Aftonfalk och videsparv har anträffats under månaden. I oktober börjar det åter fyllas på med rastande änder runt ön. När flockar med sidensvans börjar dyka upp och det börjar observeras rastande snösparvar längs stränderna vet man att hösten kommit en bra bit på väg. Bronsisbis, tajgablåstjärt och isabellastenskvätta är de sällsyntaste arterna som anträffats under månaden. Vidare har praktejder, ringtrast, tajgasångare och berglärka anträffats. I november blir det efterhand allt mer fågelfattigt bland rastande tättingar samtidigt som fler rastande änder gör sig redo för att övervintra. Fågelaktiviteten är nu allt som oftast ganska dämpad men inte desto mindre spännande. Senhösten är en mycket intressant tid i skärgården med chans att finna ovanliga arter. Tretåig mås och tallbit har anträffats under månaden.
 
Skådartips för Sandhamn: Ett upplägg som lämpar sig väl året runt om skådaren vill ta en dagstur är att ta första morgonbåten från Stavsnäs. Skådningen börjar redan på däck när färjan fortfarande ligger i hamn. När den lägger ut angör den en rad bryggor på sin väg mot Sandhamn. Rastande och sträckande fåglar passeras på vägen ut till slutmålet. När besökaren kliver av i Sandhamn så lägger färjan till i byn. Ta en koll i hamnen och sedan från Dansbaneberget innan färden går vidare ner till Alexanderudden eller Sydudden. Här rekommenderas besökaren att lägga de första timmarna på att ta tillvara morgon- och förmiddagsaktiviteten. Rör det sig något över havet eller i luften? Promenaden från byn till någon av uddarna är ca 2 km lång. När man sedan känner för att traska lite är det lämpligt att kolla av runt Kniphalsen och sedan röra sig längs stränderna mot Oxudden, vidare mot Västerudden och Kvarnberget för att avsluta i byn. Fåglarna hittas främst längs stränderna och i anslutning till bebyggelse. Inne på ön är det oftast art- och individfattigt. Tubkikare rekommenderas starkt för att få ut så mycket som möjligt av besöket.
En vandring runt ön är cirka 7 km lång. 

Övrigt: På Sandhamn kan den som inte har egen båt hyra kajak. Därmed öppnas möjligheten att utforska intilliggande öar i skärgården som saknar reguljär förbindelse. 

Per Åsberg

Bra obsplatser på Sandhamn. Karta: Per Åsberg
Bra obsplatser på Sandhamn. Karta: Per Åsberg

Reportage om Sandhamn

Ladda ner Per Åsbergs reportage om Sandhamn i nummer 4 2020 av Fåglar i Stockholmstrakten. Bl.a. finns där en bra karta som du kan printa ut och ha med. 

Större korsnäbb. Foto: Niclas Ahlberg/N
Stämningsbild från Sandhamn. Foto: Per Åsberg
Tom Arnbom, ordförande i Värmdö Fågelklubb, spanar ut över havet.  Foto: Martin Olgemar
Tom Arnbom, ordförande i Värmdö Fågelklubb, spanar ut över havet. Foto: Martin Olgemar
Utsikten är milsvid. Foto: Eva Stenvång Lindqvist