Norrnäs viltvatten. Foto: Tom Arnbom

Norrnäs viltvatten

Kort om Norrnäs viltvatten: Viltvattnet ligger cirka 2 km väster om Ängsvik (som i sin tur ligger nordöst om Värmdö kyrka). Det är ingen välbesökt fågellokal. Ofta är man ensam där, och kan njuta av stillheten och fågellivet i området. Det finns bergsknallar som ger mycket god utsikt. På nord- och sydsidan är viltvattnet omgärdat av barrskog med inslag av björk, asp, rönn och al. På norra sidan har ett område närmast vattnet kalhuggits. På väst- och östsidan går två ängsmarker ända fram till viltvattnet. Det står många döda träd i viltvattnet. På västsidan är det mera som en vattensjuk våtmark, med mycket buskage, medan på östsidan är det öppet djupt vatten som går ända fram till den konstgjorda vallen.

Vägbeskrivning: Buss 437-439 från Slussen går till Ängsviksgårdens hållplats, därifrån går man igenom Prästfjärdens bostadsområde fram till vägen som leder till Kvarntorpet. Det går även att parkera i Prästfjärdens bostadsområde. Det är ca 1 km fram till Kvarntorpet. 75 m innan Kvarntorpet är det lättast att svänga höger in på ”vägen” över ängarna som leder upp till viltvattnet. OBS! Gå inte in ända fram till huset. Det går även att gå via Siggesta träsk till viltvattnet, men det är en relativt lång promenad.

Fåglar: Så fort som vinterisen släpper i april, anländer änder av olika slag som sedan stannar fram till hösten. De vanligaste arterna är gräsand, knipa och vigg, men ofta påträffas även storskrak, kricka, snatterand och sångsvan. Troligen häckar även smådopping i västra änden, med ett eller flera par. Andra arter som kan ses är rörhöna, brunand, fiskgjuse, ormvråk och havsörn. Skogssnäppan är regelbunden. Under flytten besöker stora mängder svalor området då det är rikt på insekter. Flockar på flera hundra tornseglare, hus-, back- och ladusvalor har observerats. Vid ett fåtal tillfällen har järpe observerats i skogarna norr om viltvattnet. Här finns även barrskogsfåglar som gärdsmyg, trädlärka, spillkråka och dubbeltrast. Området bör locka till sig olika nattsångare men få, om ens någon, fågelskådare har varit där under juni och lyssnat av det.

Så tar du dig runt: Bästa överblicken över viltvattnet får man längs södersidan, men därifrån är det svårt att få grepp om vad som finns på norrsidan. Om du har tid så vandra runt viltvattnet. Ett gammalt viltstängsel för dovhjortar går igenom västsidan, men det finns två övergångar.

Övrigt: Runt viltvattnet finns många däggdjur, som älg, rådjur, dovhjort, räv och grävling. I öständan rinner en liten bäck och i den är det vanligt med mindre vattenödla under maj månad. Under april och maj leker vanlig groda, åkergroda och vanlig padda. I viltvattnet finns det ingen fisk, vilket troligen gynnar smådoppingen.
 

Norrnäs viltvatten. Foto: Tom Arnbom
Ytterligare en vy från viltvattnet. Foto: Tom Arnbom