Sensommarfägring. Foto: Eva Stenvång Lindqvist

Hemmesta sjöäng

Obs! "Hemmesta sjöäng" ger ingen träff på Eniro. Därför är kartans länk lagd på Fagerdalavägen. Den karta som kommer upp då visar hela våtmarksområdet.

Kort om Hemmesta sjöäng: Hemmesta sjöäng är en restaurerad våtmark som efter flera års arbeten blev klar våren 2014. Våtmarken består av flera olika delar som bjuder på olika fågelarter. Närmast vägskälet fram till själva dämmet vid cykel- och gångvägen går en kanal som är kantad av öppna gräsmarker. Våtmarken ovan dämmet är under vår och höst en öppen vattenspegel som är lättskådad och där vadare och änder håller till. Längre österut, bortom den stora kraftledningen som korsar våtmarken, börjar ett vasshav som leder in i en sumpskog och här finns tättingar av olika slag. Sumpskogen var fram till vintern 2023 omgiven av tall- och granskog, men den västra delen av skogen har avverkats. Sjöängens olika miljöer medför att det finns många olika slags fåglar på en ganska liten yta. Under våren när gäddorna leker i Hemmesta sjöäng fyller fiskgjusen på sitt matförråd. Våtmarken är restaurerad för att vårlekande fisk ska kunna reproducera sig och sedan vandra ut i Östersjön innan ungarna hos häckande sjöfågel kläcks. Vintertid finns två fågelmatningar, Hemmesta Sjöängs Bar & Bistro, där man med lite tur kan se någon övervintrande bofink och vissa år entita. En ligger nedanför fågeltornet, den andra nära dämmet. 

Vägbeskrivning: Det går SL-bussar från Stockholm ända ut till våtmarken. Hållplatsen är Hemmesta vägskäl och det går direktbussar, 435-440 (35 min. från Stockholm) eller buss 474 via Gustavsberg (45 min.). Det finns även en infartsparkering intill återvinningsstationen. Vid gångvägen mot fågeltornet finns det på vänster sida en informationsskylt som visar hur området ser ut. Det går även att åka buss och bil till våtmarkens östra sida (Ploglandet). Det går att parkera utanför Miljövisions område. Hållplatsen heter Ploglandet (buss 436 och 440 från Slussen). Även här, i början av stigen söder om sjöängen, finns en informationsskylt. 

Fåglar: Häckande karaktärsfåglar är tofsvipa, snatterand, enkelbeckasin, sävsparv, kärrsångaresävsångare och stjärtmes. Ofta ses havsörn, fiskgjuse, ormvråk och bivråk. Under de senaste åren har bl.a. följande lite ovanligare arter observerats: flodsångare, vattenrall, svartsnäppa, citronärla, mindre strandpipare och busksångare. På hösten hörs blåhaken bortåt Ploglandet och på vintern kan varfågeln dyka upp. En vårdag i slutet av maj kan bjuda på ett 70-tal fågelarter.

Så tar du dig runt: Hemmesta sjöäng är mycket lättillgängligt. Den asfalterade gång- och cykelvägen följer våtmarkens norra sida från Hemmesta vägskäl ända upp till Ploglandet (ca 1 km). Härifrån är det lätt att få en översikt över vilka fåglar som finns i själva våtmarken, och även rullstolsburna och barnvagnsförare kan ta sig fram. På södra sidan går det en stig från fågeltornet ända bort till Ploglandet som binder ihop den södra och norra vägen, med andra ord det går att gå runt Hemmesta sjöäng på drygt en timme. Fågeltornet i västra ändan (närmast Hemmesta) är bra för vadare och änder. Längs den södra stigen finns både en utsiktskulle och en plattform som ger bra insyn i våtmarken. Genom sumpskogen i östra delen går spångar, vilket förenklar för vandraren att ta sig fram även när det är blött. 

Artikel om Hemmesta sjöäng

Ladda ned Tom Arnboms artikel i Fåglar i Stockholmstrakten nummer 1 2022 som sammanfattar utvecklingen sedan restaureringen 2014.

Rapporter

Söder om fågeltornet breder ett fågelrikt skogsparti ut sig. Dock är delar av området avverkningsanmält. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Den värdefulla sumpskogen. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Den värdefulla sumpskogen. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Hemmesta sjöäng sedd från gångvägen norr om sjön. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Sjöängen i maj, med fågeltornet i fonden. Foto: Eva Stenvång Lindqvist