Sensommarfägring. Foto: Eva Stenvång Lindqvist

Hemmesta sjöäng

Artlista | Karta | Senaste obsarna

Obs! "Hemmesta sjöäng" ger ingen träff på Eniro. Därför är kartans länk lagd på Fagerdalavägen. Den karta som kommer upp då visar hela våtmarksområdet.

Värdefulla områden i anslutning till sjöängen har avverkningsanmälts. Läs mer här

Kort om Hemmesta sjöäng: Hemmesta sjöäng är en restaurerad våtmark som efter flera års arbeten blev klar våren 2014. Våtmarken består av flera olika delar som bjuder på olika fågelarter. Närmast vägskälet fram till själva dämmet vid cykel- och gångvägen går en kanal där som är kantad av öppna gräsmarker. Våtmarken ovan dämmet är under vår och höst en öppen vattenspegel som är lättskådat och där vadare och änder håller till. Längre österut bortom den stora kraftledningen som korsar våtmarken börjar ett vasshav som leder in i en sumpskog och här finns tättingar av olika slag. Sumpskogen är omgiven av tall och granskog. Alla dessa olika miljöer medför att det finns många olika slags fåglar på en ganska liten yta. Under våren när gäddorna leker är Hemmesta sjöäng fyller fiskgjusen på sitt matförråd. Våtmarken är restaurerad för att vårlekande fisk ska kunna reproducera sig och sedan vandra ut i Östersjön innan ungarna hos häckande sjöfågel kläcks.

Vägbeskrivning: Det går SL-bussar från Stockholm ända ut till våtmarken. Hållplatsen är Hemmesta vägskäl och det går direktbussar 435-440 (35 min från Stockholm) eller buss 474 (45 min). Det finns även en infartsparkering intill återvinningsstationen. Vid vägskälet finns det en informationsskylt på höger sida som visar hur området ser ut. Det går även att åka buss och bil till våtmarkens östra sida (Ploglandet) där det även går att parkera utanför Miljövisions område. Den hållplatsen heter Ploglandet (buss 436 och 440 från Slussen).

Fåglar: Hemmesta sjöäng är ju en helt ny våtmark, färdigrestaurerad 2014, och troligen kommer den bjuda på en hel del överraskningar, speciellt på våren. Häckande karaktärsfåglar är tofsvipa, snatterand, enkelbeckasin, sävsparv, kärrsångare och sävsångare. Ofta ses havsörn, fiskgjuse, ormvråk och bivråk. Under de senaste åren har följande lite ovanligare arter observerats: flodsångare, vattenrall, svartsnäppa, citronärla, mindre strandpipare och busksångare. På hösten hörs blåhaken och på vintern kan varfågeln dyka upp. En vårdag i slutet av maj kan bjuda på ett 70-tal fågelarter.

Så tar du dig runt: Hemmesta sjöäng är mycket lättillgängligt. Den asfalterade gång- och cykelvägen följer våtmarkens norra sida från Hemmesta vägskäl ända upp till Ploglandet (ca 1 km). Härifrån är det lätt att få en översikt över vilka fåglar som finns i själva våtmarken. På södra sidan går det en stig från fågeltornet ända bort till Ploglandet som binder ihop den södra och norra vägen, med andra ord det går att gå runt Hemmesta sjöäng på drygt en timme. Fågeltornet i västra ändan (närmast Hemmesta) är bra för vadare och änder. Längs den södra stigen finns både en utsiktskulle och en plattform som ger bra insyn i våtmarken.

Rapporter

Söder om fågeltornet breder ett fågelrikt skogsparti ut sig. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Den värdefulla sumpskogen har hotats av exploatering. Foto Eva Stenvång Lindqvist
Den värdefulla sumpskogen har hotats av exploatering. Foto Eva Stenvång Lindqvist
Hemmesta sjöäng sedd från gångvägen norr om sjön. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Sjöängen i maj, med fågeltornet i fonden. Foto: Eva Stenvång Lindqvist